Voorwaarden en Privacy

Stichting Avondvierdaagse Zeewolde

Stichting Avondvierdaagse Zeewolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Avondvierdaagse Zeewolde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving zoals beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (A.V.G.) Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen waardoor de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn
• Uw persoonsgegevens niet zullen delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, of wij hier door de wetgever toe worden verplicht
• Volledig op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en de bijbehorende wetgeving

Als Stichting Avondvierdaagse Zeewolde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft na het lezen van de Privacy Policy, kunt u hierover contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Stichting Avondvierdaagse Zeewolde verwerkt of opgeslagen ten behoeve van:

• Administratieve doeleinden
• Communicatie over de opdracht en of uitnodigingen.
• Het uitvoering geven aan of het opdracht geven van een opdracht.
• Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Stichting Avondvierdaagse Zeewolde de volgende persoonsgegevens vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mail
• Geslacht
• Leeftijd 

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Avondvierdaagse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaren.

Toestemming publicatie beeldmateriaal
Stichting Avondvierdaagse Zeewolde zal beeldmateriaal van deelnemers, sponsoren en toeschouwers gebruiken voor:
• Publicatie op de website
• Publicatie in lokale media

Door deelname aan de Avondvierdaagse Zeewolde verleend u toestemming om gemaakte beelden te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. De Stichting Avondvierdaagse Zeewolde zal geen beeldmateriaal plaatsen wat schadelijk kan zijn voor u als persoon, ook zullen er geen namen vermeld worden bij de beelden. U kunt op de door de Stichting Avondvierdaagse gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen. U behoudt ten allen tijden het recht op verwijdering van beeldmateriaal waarop u te zien bent, u kunt dan contact opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens onder aan dit document, u dient hierbij het nummer van de foto te vermelden, tevens kunnen wij u vragen zich te legitimeren alvorens wij tot verwijdering overgaan.

Verstrekking aan derden

Wij maken op dit moment geen gebruik van een derde partij ten behoeve van administratie of andere doeleinden. De Stichting Avondvierdaagse Zeewolde zal dan ook op dit moment geen gegevens verstrekken aan derden, uitzondering hierop is een eventueel verzoek op wettelijke grond door politie, justitie of anderen door de wet gemachtigde instanties. De Stichting Avondvierdaagse Zeewolde kan op uw eigen schriftelijke verzoek wel gegevens delen met derden, voor het delen van gegevens kunnen wij u vragen zich te legitimeren. De Stichting Avondvierdaagse Zeewolde zal nooit gegevens delen met partijen welke gevestigd zijn buiten de E.U.

Minderjarigen
De Stichting Avondvierdaagse Zeewolde verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Avondvierdaagse Zeewolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beeldmateriaal wat gebruikt wordt voor de website zal maximaal bewaard worden voor de duur van 2 jaren.

Beveiliging
De Stichting Avondvierdaagse Zeewolde heeft passende maatregelen genomen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die vanuit functie of medewerking aan de Avondvierdaagse Zeewolde van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gebonden aan strikte geheimhouding.
• Stichting Avondvierdaagse Zeewolde maakt gebruik van de laatste beveiligingsmogelijkheden en wachtwoorden op alle systemen.
• Stichting Avondvierdaagse Zeewolde test en evalueert regelmatig alle genomen maatregelen conform de wet A.V.G.
• Alle medewerkers betrokken bij de Avondvierdaagse Zeewolde zijn op de hoogte van het beleid omtrent de omgang met en de verwerking van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft ten allen tijden het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (of een deel) uw persoonsgegevens door de Stichting Avondvierdaagse Zeewolde of derden. Ook heeft u het recht om de Stichting Avondvierdaagse of derden opdracht te geven uw persoonsgegevens direct over te dragen aan u of derden, in geval van een dergelijk verzoek zullen wij altijd vragen om legitimatie.

Klachten
Bij klachten over de verwerking of opslag van uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijden contact opnemen met de Stichting Avondvierdaagse Zeewolde, mocht dit niet naar tevredenheid zijn kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van de Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met de Stichting Avondvierdaagse Zeewolde.

Contact
Stichting Avondvierdaagse Zeewolde
avondvierdaagsezeewolde@outlook.com